ปี 2565

  1. การนำผลวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
  2. แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา NUS 2203 การพยาบาลพื้นฐาน
  3. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 แบบผสมผสาน ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

ปี 2566

  1. การเรียนการสอนแบบ active learning รายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
  2. การให้บริการงานปฏิบัติการพยาบาล
  3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง
  4. การเรียนการสอนในศตวรรษ 21 เพื่อพัฒนานวัตกรรม
  5. ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
  6. การพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์สอนภาคปฏิบัติด้านการปฏิบัติการพยาบาล
  7. แนวปฏิบัติที่ดี: การปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์