การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 แบบผสมผสาน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

65พยาบาลผู้ใหญ่ 2 แบบผสมผสาน ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19