การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง