โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ไกรกฤษ์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ พฤกษา กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ กรรมการและเลขานุการ ณ ห้อง 5406 อาคาร 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คณะพยาบาลศาสตร์

[Best_Wordpress_Gallery id=”26″ gal_title=”โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564″]