แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
เครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปีงบประมาณ 2566 – 2570