นางสาวนิชาภา ศรีพนม

เลขานุการคณะ งานธุรการ

นายเชาวฤทธิ์ โสภาพล

งานโสดทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวแสงจันทร์ จันทร์โท

งานบรรณารักษ์

ว่าที่ ร.ต.หญิง ศุภักชญา ชิตวงษ์

เจ้าหน้าที่งานการเงินและพัสดุ

นางสาวปนัดดา ชัยปัญญา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล