ผศ.จำรัสลักษณ์ เจริญแสน

คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.อรทัย พงษ์แก้ว

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.สัจจวรรณฑ์ พวงศรีเคน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ลัดดา พลพุทธา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เเละบริหารความเสี่ยง

ผศ.ปาริชาติ อาษาธง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
เเละจัดการความรู้

อาจารย์กุมาลีพร ตรีสอน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ปภัชญา คัชรินทร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรรม
เเละสารสนเทศ

อาจารย์สุรีพร ศรีโพธิ์อุ่น

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และผดุงครรภ์

ผศ.อติญา โพธิ์ศรี

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตเเละจิตเวช

ผศ.ธัญลักษณ์ ตั้งธรรมพิทักษ์

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

ผศ.ปาริชาติ อาษาธง

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผศ.ดร.ลัดดา พลพุทธา

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ