ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ อาษาธง

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น

ผศ.จำรัสลักษณ์ เจริญแสน

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น

ผศ.สัจจวรรณฑ์ พวงศรีเคน

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผศ.ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น

อาจารย์วิภาพร จันทนาม

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น

อาจารย์ขวัญจิรา อินกว่าง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น

อาจารย์วารีรัตน์ วรรณโพธิ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น

อาจารย์รักษ์สุดา ชูศรีทอง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น

อาจารย์ ดร. เอื้อมพร สุ่มมาตย์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น