อาจารย์สุรีพร ศรีโพธิ์อุ่น

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก
และผดุงครรภ์

อาจารย์อัจฉรา วริลุน

อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ์
(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ลำพงษ์ ศรีวงค์ชัย

อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ์

อาจารย์รวีพร อุดมก้านตรง

อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา
ทารก และผดุงครรภ์


อาจารย์รุ่งเทวินทร์ สัมพันธ์

อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ์


อาจารย์พรรวินท์ ธนินธิติพงศ์

อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ์