ผศ.ดร.ลัดดา พลพุทธา

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผศ.อรทัย พงษ์แก้ว

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์กุมาลีพร ตรีสอน

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผศ.บุณยดา วงค์พิมล

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ ดร.ณิชพันธุ์ระวี เพ็งพล

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์โชติระวี อินจำปา

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ศตวรรษ อุดรศาสตร์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ปลมา โสบุตร์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์นวลปราง เห็มนุช

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์เรืองศรี ศรีสวนจิก

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ธัญลักษณ์ หวังมวนกลาง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ