ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความเชื่อว่า พยาบาลวิชาชีพ ควรให้การพยาบาลแบบองค์รวม โดยคำนึงถึง คน สิ่งแวดล้อม สุขภาพและการพยาบาล การจัดการเรียนรู้จึงต้องผสมผสานความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ และความรู้พื้นฐานในการสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อพัฒนานวัตกรรม มีทักษะที่จำเป็นทางวิชาชีพอย่างครบถ้วน สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการพยาบาล


วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานองค์กรวิชาชีพ บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมทางการพยาบาล ภายในปี พ.ศ. 2570


พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลได้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
  2. บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาวิชาชีพ สังคม และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  3. วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาวิชาชีพ ท้องถิ่นและสังคม
  4. สร้างความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า อนุรักษ์ พัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
  5. การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล