ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  โดยเฉพาะในด้านความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพที่ในปัจจุบันกำลังประสบกับความขาดแคลนและอาจถึงขั้นวิกฤตในอีก 5 ปีข้างหน้า (กฤษดา  แสวงดี, 2551)  ทั้งจากความต้องการบริการสุขภาพภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากการปฏิรูประบบบริการสุขภาพที่ภาครัฐมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาค 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มแรงงานย้ายถิ่นเพิ่มขึ้น  การแข่งขันบริการด้านสุขภาพของเอกชนตามนโยบาย การเป็น Medical Hub รวมทั้งการเปิดเสรีในเข้าไปประกอบอาชีพในประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน ตลอดจนการเพิ่มอุบัติการณ์ของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อจะยิ่งทำให้ความต้องการพยาบาลวิชาชีพเพิ่มสูงขึ้น

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดเกณฑ์สัดส่วนพยาบาลต่อประชากรไว้ที่ 1 : 500 แต่ประเทศไทยสัดส่วนพยาบาลต่อประชากรโดยเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 1 : 530 โดยแยกเป็น
กรุงเทพฯ 1 : 285  
ภาคกลาง 1 : 562 
ภาคเหนือ 1 : 621
ภาคใต้ 1 : 622
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : 968 
(สภาการพยาบาล, ๒๕๕๒) จากข้อมูลสัดส่วนของจำนวนพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังกล่าว จะเห็นว่าปัญหาความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในภูมิภาคนี้มีความรุนแรงมากที่สุด