ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด