ผศ.จำรัสลักษณ์ เจริญแสน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ประธาน

ผศ.อรทัย พงษ์แก้ว

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการ

ผศ.สัจจวรรณฑ์ พวงศรีเคน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

อาจารย์กุมาลีพร ตรีสอน

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
กรรมการ

อาจารย์กุมาลีพร ตรีสอน

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
กรรมการ

ผศ.พรนิรันดร์ อุดมถาวรสุข

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
กรรมการ

ผศ.พรนิรันดร์ อุดมถาวรสุข

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
กรรมการ

ผศ.ดร.วิชิต กัมมันตะคุณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

อาจารย์.ดร.วัชรกร วงศ์คำจันทร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นางสาวเรวดี สะสมทรัพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในนอก

นางสาวกาญจนา สิมะจารึก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก