บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 4  มกราคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีกรอบสาระสำคัญ เป็นกรอบข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆดังต่อไป

1) ด้านการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
2) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3) ด้านการจัดการความรู้และการวิจัย
4) ด้านวิชาการ
5) ด้านอื่นๆ

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาริณี  สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมีพยานจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด