แนวปฏิบัติที่ดี สำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด