โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 และวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 มีการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565 วิทยากรโดย อาจารย์พวงแก้ว สาระโภค


« ของ 2 »