บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลยโสธร กับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 2  ธันวาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลยโสธร กับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีกรอบสาระสำคัญ เป็นกรอบข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆดังต่อไป

1) ด้านการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
2) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3) ด้านการจัดการความรู้และการวิจัย
4) ด้านวิชาการ
5) ด้านอื่นๆ

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาริณี  สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร นายแพทย์สมศักดิ์  เชาว์ศิริกุล ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมีพยานจากโรงพยาบาลยโสธร และคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด