ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาตราจาย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด