โครงการการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจริญแสน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย มีการบรรยายหัวข้อ การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ EF guideline โดย พว.ยุพิน นุชิต และมีกิจกรรมสันทนาการ”พ่อแม่บวกลูกบวก” ช่วงบ่าย เป็นการบรรยายในหัวข้อ”การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย” โดย พว.อรรถยาภรณ์ ทองมี และการบรรยายในหัวข้อ”การเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก” โดยนางสาวสิริรัตน์ ปัญมาตย์ นักจิตวิทยาพัฒนาการ ปิดท้ายด้วยกิจกรรม workshop “เลี้ยงลูกอย่างไรในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด