โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมย่อยที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด

วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมย่อยที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจริญแสน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีอาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทราย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทีมผู้ช่วยวิทยากร นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมในครั้งนี้จัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด