โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2564 มีกิจกรรมการบรรยาย “แนวคิดหลักการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ” ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์อำพน ศรีรักษา วันที่ 7 เมษายน 2564 วิทยากรโดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และวันที่ 8-9 เมษายน 2564 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


« ของ 2 »