เลื่อนการสอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เลื่อนการสอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเดิมวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
https://admission.reru.ac.th/admis…/RERU_IN_FORM_NUS64.pdf