สภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2564 – 2568)

สภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2564 – 2568)