ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแสงจันทร์ จันทร์โท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแสงจันทร์ จันทร์โท ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด