โครงการพัฒนารูปแบบการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผศ.ปาริชาติ อาษาธง ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย แบบมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วงและเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ปกครอง ครู อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการใช้สื่อดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัยที่สามารถนำไปใช้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วง