โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม

กิจกรรม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หัวข้อเรื่อง ชีวิตวิถีปกติใหม่ (New Normal) คนไทยปลอดภัยโควิด-19

วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม กิจกรรม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดหัวข้อเรื่อง ชีวิตวิถีปกติใหม่ (New Normal) คนไทยปลอดภัยโควิด 19 โดยได้รับความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลัย กับ เทศบาลตำบลท่าม่วง และเทศบาลตำบลเกาะแก้ว กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง 11 หมู่บ้านและ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว 14 หมู่บ้าน วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 1) เพื่อสร้างเสริมความรู้ และความตระหนักของประชาชนในชุมชนเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) 2 )เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และ 3) เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมที่จัด ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลท่าม่วง 22 คน เทศบาลตำบลเกาะแก้ว 28 คน ลงประเมินความรู้และการปฏิบัติตัวตามแบบประเมินก่อนให้ความรู้ การปล่อยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่วิ่งรอบตำบล 2 รอบ คณะพยาบาลศาสตร์มอบแผ่นซีดีเสียงประชาสัมพันธ์ให้กับเทศบาลตำบลเกาะแก้ว และตำบลท่าม่วง ผู้ใหญ่บ้านเทศบาลตำบลท่าม่วง 11 หมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านเทศบาลเกาะแก้ว 14 หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลท่าม่วง 22 คน เทศบาลตำบลเกาะแก้ว 28 คน ลงประเมินความรู้และการปฏิบัติตัวตามแบบประเมิน หลังการให้ความรู้