โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation Instructor Training Course)

วันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation Instructor Training Course) กล่าวเปิดโครงการโดยประธานในพิธี โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ได้แก่ พล ต.คเชนต์ ปิ่นสุวรรณ อ.นพ.ภูมิ ตริตระการ พ.ท.ปณิธาน กวางวโรภาส พ.ต.หญิง อาทิตยา เถาว์โท ร.อ.หญิง ลลิดา เสนอใจ คุณพัชรี โพธิ์สนธ์ คุณพัชชา ห่อตระกูล อ.ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์ และ ผศ.ดร.ศิริรัตร์ ศีโพลา