โครงการมอบหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการมอบหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการในครั้งนี้โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ

1) เพื่อดำรงสืบสานวัฒนธรรมทางการพยาบาลซึ่งเป็นสัญลักษณ์วิชาชีพและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา
2) เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่นักศึกษาพยาบาล ครอบครัว ต่อวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา และ
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการทำงาน โดยมีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 7 เข้ารับมอบหมวกและเสื้อ จำนวน 74 คน