คณะพยาบาลศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

เมื่อวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้อาจารย์ในหลักสูตรมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มุงผลลัพธ์ (Outcome-Base in Nursing Education) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดขององค์กรวิชาชีพในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต องค์ประกอบและกระบวนการสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติตามกลุ่มวิชา และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี รองศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ไกรกฤษ์ ให้การบรรยาย กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติตามกลุ่มวิชา ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด