คณะพยาบาลศาสตร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะร่วมกับคณะนิติรัฐศาสตร์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ ที่ห้องประชุมชั้น 3 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ และผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้