โครงการพิธีมอบหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 8 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพิธีมอบหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมอบหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 8 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ หอประชุมชั้นที่ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ 56 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Cr. ภาพฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด