ต้อนรับประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการเครือข่ายฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.09 น. คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย นำโดย รองศาสตราจารย์สุปราณี เสนาดิสัย ประธานเครือข่ายฯ และคณะกรรมการเครือข่าย ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กัมมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์จารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ ประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์สุปราณี เสนาดิสัย และคณะกรรมการเครือข่ายฯ ได้มาเยี่ยมติดตามโครงการและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เนื่องจากชมรมบุหรี่นักสึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2565 โดยชมรมนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2