นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี 4 เเละคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติเเละนานาชาติ ” วิจัยเเละนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อความยั่งยืน”

วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติเเละนานาชาติ ” วิจัยเเละนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อความยั่งยืน” ตัวเเทนนักศึกษาที่เข้าร่วมเเข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านวิจัยเเละนวัตกรรม ชื่อผลงาน Smart brain ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี