โครงการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์  เจริญแสน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

« ของ 2 »