โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัยของประชาชน

วันที่ 5 มกราคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัยของประชาชน โดยประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กัมมันตะคุณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาริณี  สุวภาพ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีตัวแทนจากเทศบาลเกาะแก้ว  เทศบาลท่าม่วง เทศบาลดงหวาย และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมโครงการ รวมถึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดงหวาย และเทศบาลเกาะแก้ว และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาเมือง และเทศบาลนาเมือง


« ของ 2 »