ผศ.ธัญลักษณ์ ตั้งธรรมพิทักษ์

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

ผศ.ปภัชญา คัชรินทร์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

ผศ.ชนิดาวดี สายืน

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

ผศ.กิรณานันท์ สนธิธรรม

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

อาจารย์ทองมี ผลาผล

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

อาจารย์ ร้อยเอก ดร. กิตติพงษ์ พลทิพย์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน