ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภัชญา คัชรินทร์

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

ผศ.ธัญญลักษณ์ ตั้งธรรมพิทักษ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

อาจารย์ชนิดาวดี สายืน

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

อาจารย์กิรณานันท์ สนธิธรรม

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

อาจารย์ทองมี ผลาผล

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน