โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยุวทูต QA คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวทูต QA  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด” ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาริณี  สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และกล่าววัตถุประสงค์การดำเนินโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย พงษ์แก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจริญแสน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 77 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา และมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการตามกระบวนการ PDCA


« ของ 2 »