ห้องปฏิบัติการภูมิปัญญาไทย การบำบัดเสริมและการบำบัดทางเลือก