ห้องพักเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล และห้องเก็บอุปกรณ์