การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผศ.จำรัสลักษณ์ เจริญเเสน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เเละคณาจารย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน รศ.ดร.มาริสา ไกรฤกษ์ รศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข์เเละผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์