วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ  อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร  ประกอบพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9   กล่าวรายงานความเป็นมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ   รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  หลังจากนั้นได้มอบโล่และช่อดอกไม้แก่ หน่วยงาน โรงพยาบาล และผู้มีอุปการคุณต่อการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก