KM Day การจัดการความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้และนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ ที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยมีการส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 ผลงาน ได้แก่ ด้านผลิตบัณฑิต จำนวน 3 ผลงาน ด้านวิจัย จำนวน 1 ผลงาน และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จำนวน 1 ผลงาน