กิจกรรมออกหน่วยปฐมพยาบาล ณ วัดป่าศีลาราม

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 อาจารย์ชนิดาวดี  สายืน และคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยปฐมพยาบาลในพิธีร่วมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2563 ณ วัดป่าศีลารม