โครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น : การศึกษานำร่องการพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น : การศึกษานำร่องการพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจริญแสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ โดยกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นการนำเสนอ กิจกรรมนวตกรรมการป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น 14 ชุมชน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด