RERU เปิดโลกวิชาการและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการ “RERU เปิดโลกวิชาการและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565” โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดบูทประชาสัมพันธ์คณะฯ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลด ละ เลิก บุหรี่ โดยชมรมนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง โดยชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การตรวจคัดกรองสุขภาพ และการให้ความรู้และสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยมีนักเรียน ครู และนักศึกษาให้ความสนใจในบูทคณะพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างมาก