กลุ่มพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติญา โพธิ์ศรี

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์กรกนก ตระกูลการ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์ณัฐิกา ราชบุตร

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์วาสนา สุระภักดิ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์ ดร.สุจิตตา ฤทธิ์มนตรี

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

Message us