กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์กุมาลีพร ตรีสอน

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผศ.อรทัย พงษ์แก้ว

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.ลัดดา พลพุทธา

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์บุณยดา วงค์พิมล

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ ดร.ณิชพันธุ์ระวี เพ็งพล

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์โชติระวี อินจำปา

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์พรรณงาม วรรณพฤกษ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Message us