กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจวรรณฑ์ พวงศรีเคน

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผศ.จำรัสลักษณ์ เจริญแสน

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น

ผศ.ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น

ผศ.ปาริชาติ บัวหลวง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น

อาจารย์วิภาพร จันทนาม

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น

อาจารย์ขวัญจิรา กันทะโล

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น

อาจารย์วารีรัตน์ วรรณโพธิ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น

Message us